تمام سعی مان را بکنیم، پیامبری همیشه در همین نزدیکی ست...